CHEATWIRKUNG
Shift + Z Levelskip
Shift + Y Unbegrenzt viele Leben