Midnight Club 3 DUB Edition - Action Replay MAX Codes @ Cheats & more! - CheatsCorner.de


Druckversion

PS2 - Spiele :: Midnight Club 3 DUB Edition :: Action Replay MAX Codes

| Hits: 3051 | Aufgenommen am 22.01.2009 | Aktualisiert am 22.01.2009 | Verfasser: Thies |
(M)
FYKV-JQ32-72K62
624D-W7YD-45F1Q
VEC6-GFFX-2QJD0
5Q4Y-R13V-BU3AJ

Max Cash
FEWK-UPCY-YJFC4
2T0D-HG14-WVJ04

Disable Car Damage
UEZE-0AGN-4QH3E
89AY-3H5Q-HRDKT
0C3Q-3N6B-TFCW0

Turbo Acc.
Press Circle+X at same time to activate.
KUQE-38K2-WD5UN
Q4VQ-3KY4-QA531
66HJ-XWD1-0VU14
XZ6C-4FNC-0771Y
8V4P-4N3Q-DK2D1
94M2-RBMK-HHG4C
PZXQ-45TU-YFPR5

No AI
5V53-RFMY-EK84V
6GVG-D7G2-GQZQF

No Traffic
NBGX-37Y6-6MU9U
J0W1-HDTR-D3YMN

No Pedestrians
BQBF-E942-5ZYCA
778K-XBAZ-Y3BPF

No CPvS
Y2JM-52R7-86F1D
T5ZG-FABK-3M1W7

Slow Motion (Press L3)
ZUDC-CYE6-DHEVY
DK2Y-KKRY-63JYD
H1DE-1VZP-V1W4P
ZPXF-BPQ5-3G83C

Normal Speed (Press R3)
ENW9-EX9Z-TFAXQ
2ABG-VFTU-A7NHD
2HE6-NN8Y-ZANQ8
GRXR-FQMX-4E5UF

Unlock Codes
JQ63-FBUN-6468N

Open All
3MM4-9PQY-6JAQ3
RJHK-VTER-3R8UW
Open Races
Z4KE-CZ44-HZYK8
9YU0-5FX4-CFPU3

Open Cities
UUMD-939F-NRA2U
XJJ3-1UGV-CUG1X

Open Vehicles
ATKE-XPFT-7PT5H
94JK-U8K3-7WQDC

Open Customisation
HH83-X4FN-3R9MG
585D-MDY7-GHEEW

Open Abilities
VJC2-TFV9-9ZMKY
VFH4-A8N0-NYVXQ

Open Insanity
08HW-HRT7-5D4D7
63Q8-B4J6-KGTQV

Open Upgrades
VQEY-MM63-BHT8X
ZGZJ-NYT7-2DTKC